محصولات صنعتی - فیوز ( فیوز فست و فیوز فشار قوی ) - فیوز SIBA آلمان

فیوز سیبا | فیوز Pt | فیوز back up | فیوز ترانسفورماتور

فیوز سیبا | فیوز Pt | فیوز back up | فیوز ترانسفورماتور

فیوز سیبا 7.2kV - 12kV - 17.5kv - 24kV - 36kV قابل نسب در PT | فیوز 3030701.10 | فیوز 3037111.1 | فیوز 3037111.2 | فیوز 3037111.3 | فیوز 3037111.5 | فیوز 3037211.2 | فیوز 3037211.3 | فیوز 3037211.5 | فیوز 3037311.1 | فیوز 3037311.2 | فیوز 3037311.4 | فیوز 3037411.1 | فیوز 3037411.2 | فیوز 3037411.2rohr | فیوز 3037411.3 | فیوز 3037411.4 | فیوز 3037411.5 | فیوز 3037511.2 | فیوز 3037711.1 | فیوز 3037711.2 | فیوز 3037711.3 | فیوز 3037811.1 | فیوز 3037811.2 | فیوز 3037811.3 | فیوز 3037811.4 | فیوز 3037911.1 | فیوز 3037911.2 | فیوز 3037911.3 | فیوز 3038011.1 | فیوز3038011.2 | فیوز 3038011.3

اطلاعات بیشتر
فیوز فشار قوی سیبا | فیوز ۵۱ سانت سیبا | فیوز ۷.۲ کیلووت سیبا | فیوز فشار قوی SIBA | فیوز 51 سانت سیبا | فیوز 7.2 کیلووت سیبا | فیوز 51 سانت SIBA | فیوز 7.2KV سیبا | فیوز فشار قوی SIBA | فیوز 51 سانت سیبا

فیوز فشار قوی سیبا | فیوز ۵۱ سانت سیبا | فیوز ۷.۲ کیلووت سیبا | فیوز فشار قوی SIBA | فیوز 51 سانت سیبا | فیوز 7.2 کیلووت سیبا | فیوز 51 سانت SIBA | فیوز 7.2KV سیبا | فیوز فشار قوی SIBA | فیوز 51 سانت سیبا

فیوز فشارقوی سیبا 3 الی 7.2 کیلوولت | فیوز 3010813.10 | فیوز 3010813.16 | فیوز 3010813.2 | فیوز 3010813.20 | فیوز 3010813.25 | فیوز 3010813.3,15 | فیوز 3010813.31,5 | فیوز 3010813.40 | فیوز 3010813.50 | فیوز 3010853.100 | فیوز 3010853.50 | فیوز 3010853.63 | فیوز 3010853.80 | فیوز 3010913.100 | فیوز 3010913.125 | فیوز 3010913.50 | فیوز 3010913.63 | فیوز 3010913.80 | فیوز 3010953.125 | فیوز 3010953.160 | فیوز 3011013.160 | فیوز 3011014.160 | فیوز 3011014.200 | فیوز 3011014.250 | فیوز 3011014.315 | فیوز 3011014.355 | فیوز 3011014.400 | فیوز 3011014.500 | فیوز 3011043.160 | فیوز 3011054.200 | فیوز 3011054.224 | فیوز 3011054.250 | فیوز 3011054.315 | فیوز 3011154.400 | فیوز 3011154.450

اطلاعات بیشتر
فیوز فشار قوی سیبا | فیوز ۵۱ سانت سیبا | فیوز  ۱۲ کیلووت سیبا | فیوز فشار قوی SIBA | فیوز 51 سانت سیبا | فیوز 12 کیلووت سیبا | فیوز 51 سانت SIBA | فیوز 12KV سیبا | فیوز فشار قوی SIBA | فیوز 51 سانت سیبا

فیوز فشار قوی سیبا | فیوز ۵۱ سانت سیبا | فیوز ۱۲ کیلووت سیبا | فیوز فشار قوی SIBA | فیوز 51 سانت سیبا | فیوز 12 کیلووت سیبا | فیوز 51 سانت SIBA | فیوز 12KV سیبا | فیوز فشار قوی SIBA | فیوز 51 سانت سیبا

فیوز فشارقوی سیبا 6 الی 12 کیلوولت | فیوز 3010113.10 | فیوز 3010113.16 | فیوز 3010113.20 | فیوز 3010113.25 | فیوز 3010113.31,5 | فیوز 3010113.40 | فیوز 3010113.50 | فیوز 3010113.6,3 | فیوز 3010114.40 | فیوز 3010153.50 | فیوز 3010153.63 | فیوز 3010213.100 | فیوز 3010213.125 | فیوز 3010213.63 | فیوز 3010213.80 | فیوز 3010214.63 | فیوز 3010214.80 | فیوز 3010243.100 | فیوز 3010243.80 | فیوز 3010253.100 | فیوز 3010253.125 | فیوز 3010313.160 | فیوز 3010314.200 | فیوز 3010314.250 | فیوز 3010343.125 | فیوز 3010343.160 | فیوز 3010353.125 | فیوز 3010353.160 | فیوز 3010354.200

اطلاعات بیشتر
فیوز ۲۰ کیلو | فیوز 20 کیلو |فیوز فشار قوی سیبا | فیوز ۵۱ سانت سیبا | فیوز  ۲۴ کیلووت سیبا | فیوز فشار قوی SIBA | فیوز 51 سانت سیبا | فیوز 24 کیلووت سیبا | فیوز 51 سانت SIBA | فیوز 24KV سیبا | فیوز فشار قوی SIBA | فیوز 51 سانت سیبا

فیوز ۲۰ کیلو | فیوز 20 کیلو |فیوز فشار قوی سیبا | فیوز ۵۱ سانت سیبا | فیوز ۲۴ کیلووت سیبا | فیوز فشار قوی SIBA | فیوز 51 سانت سیبا | فیوز 24 کیلووت سیبا | فیوز 51 سانت SIBA | فیوز 24KV سیبا | فیوز فشار قوی SIBA | فیوز 51 سانت سیبا

فیوز فشارقوی سیبا 10 الی 24 کیلوولت | فیوز 3000611.0,5 | فیوز 3000611.0,8 | فیوز 3000611.1 | فیوز 3000611.2 | فیوز 3000611.2,5 | فیوز 3000613.10 | فیوز 3000613.16 | فیوز 3000613.2 | فیوز 3000613.20 | فیوز 3000613.25 | فیوز 3000613.3 | فیوز 3000613.3,15 | فیوز 3000613.30 | فیوز 3000613.31,5 | فیوز 3000613.4 | فیوز 3000613.40 | فیوز 3000613.6,3 | فیوز 3000614.10 | فیوز 3000614.16 | فیوز 3000614.20 | فیوز 3000614.25 | فیوز 3000614.31,5 | فیوز 3000614.40 | فیوز 3000614.6,3 | فیوز 3000693.6,3 | فیوز 3001413.50 | فیوز 3001413.63 | فیوز 3001413.80 | فیوز 3001414.50 | فیوز 3001414.63 | فیوز 3001414.80 | فیوز 3001443.63 | فیوز 3001443.80 | فیوز 3001493.10 | فیوز 3001493.16 | فیوز 3001493.25 | فیوز 3001493.8 | فیوز 3002213.100 | فیوز 3002213.125 | فیوز 3002213.160 | فیوز 3002214.100 | فیوز 3002214.125 | فیوز 3002214.160 | فیوز 3002243.100 | فیوز 3002243.125 | فیوز 3002243.140 | فیوز 3002293.31,5 | فیوز 3002293.40

اطلاعات بیشتر
فیوز فشار قوی سیبا | فیوز ۳۶ سانت سیبا | فیوز ۷.۲ کیلووت سیبا | فیوز فشار قوی SIBA | فیوز 36 سانت سیبا | فیوز 7.2 کیلووت سیبا | فیوز 36 سانت SIBA | فیوز 7.2KV سیبا | فیوز فشار قوی SIBA | فیوز 36 سانت سیبا

فیوز فشار قوی سیبا | فیوز ۳۶ سانت سیبا | فیوز ۷.۲ کیلووت سیبا | فیوز فشار قوی SIBA | فیوز 36 سانت سیبا | فیوز 7.2 کیلووت سیبا | فیوز 36 سانت SIBA | فیوز 7.2KV سیبا | فیوز فشار قوی SIBA | فیوز 36 سانت سیبا

فیوز فشارقوی سیبا 3 الی 7.2 کیلوولت | فیوز 3009813.10 | فیوز 3009813.16 | فیوز 3009813.2 | فیوز 3009813.20 | فیوز 3009813.25 | فیوز 3009813.31,5 | فیوز 3009813.40 | فیوز 3009813.50 | فیوز 3009813.6,3 | فیوز 3009913.100 | فیوز 3009913.125 | فیوز 3009913.63 | فیوز 3009913.80 | فیوز 3010013.160 | فیوز 3010014.160 | فیوز 3010014.200 | فیوز 3010014.250 | فیوز 3010014.315 | فیوز 3010014.355

اطلاعات بیشتر
فیوز فشار قوی سیبا | فیوز ۳۶ سانت سیبا | فیوز ۱۲ کیلووت سیبا | فیوز فشار قوی SIBA | فیوز 36 سانت سیبا | فیوز 12 کیلووت سیبا | فیوز 36 سانت SIBA | فیوز 12KV سیبا | فیوز فشار قوی SIBA | فیوز 36 سانت سیبا

فیوز فشار قوی سیبا | فیوز ۳۶ سانت سیبا | فیوز ۱۲ کیلووت سیبا | فیوز فشار قوی SIBA | فیوز 36 سانت سیبا | فیوز 12 کیلووت سیبا | فیوز 36 سانت SIBA | فیوز 12KV سیبا | فیوز فشار قوی SIBA | فیوز 36 سانت سیبا

فیوز فشارقوی سیبا 6 الی 12 کیلوولت | فیوز 3000411.0,5 | فیوز 3000411.1 | فیوز 3000411.2 | فیوز 3000411.2,5 | فیوز 3000411.4 | فیوز 3000413.10 | فیوز 3000413.16 | فیوز 3000413.2 | فیوز 3000413.2,5 | فیوز 3000413.20 | فیوز 3000413.25 | فیوز 3000413.30 | فیوز 3000413.31,5 | فیوز 3000413.4 | فیوز 3000413.40 | فیوز 3000413.5 | فیوز 3000413.50 | فیوز 3000413.6,3 | فیوز 3000414.10 | فیوز 3000414.16 | فیوز 3000414.20 | فیوز 3000414.25 | فیوز 3000414.31,5 | فیوز 3000414.40 | فیوز 3000414.50 | فیوز 3000414.6,3 | فیوز 3001213.100 | فیوز 3001213.125 | فیوز 3001213.63 | فیوز 3001213.75 | فیوز 3001213.80 | فیوز 3001214.100 | فیوز 3001214.125 | فیوز 3001214.63 | فیوز 3001214.80 | فیوز 3002013.160 | فیوز 3002014.160 | فیوز 3002014.200 | فیوز 3002014.250

اطلاعات بیشتر