محصولات صنعتی - الکترونیک صنعتی - نيمه هادی ها - SEMIKRON آلمان

IGBT سمیکرون SKM75GB12T4

IGBT سمیکرون SKM75GB12T4

آی جی بی تی SKM75 سمیکرون

اطلاعات بیشتر
IGBT سمیکرون SKM100GB12T4

IGBT سمیکرون SKM100GB12T4

آی جی بی تی SKM100 سمیکرون

اطلاعات بیشتر
IGBT سمیکرون SKM150GB12T4

IGBT سمیکرون SKM150GB12T4

آی جی بی تی SKM150 سمیکرون

اطلاعات بیشتر
IGBT سمیکرون SKM200GB12T4

IGBT سمیکرون SKM200GB12T4

آی جی بی تی SKM200 سمیکرون

اطلاعات بیشتر
IGBT سمیکرون SKM300GB12T4

IGBT سمیکرون SKM300GB12T4

آی جی بی تی SKM300 سمیکرون

اطلاعات بیشتر
IGBT سمیکرون SKM400GB12T4

IGBT سمیکرون SKM400GB12T4

آی جی بی تی SKM400 سمیکرون

اطلاعات بیشتر