فیوز باسمن در ایران | نماینده باسمن در ایران | نماینده بوسمن | فروش باسمن

فیوز باسمن در ایران | نماینده باسمن در ایران | نماینده بوسمن | فروش باسمن

فیوز باسمن در ایران | نماینده باسمن در ایران | نماینده بوسمن | فروش باسمن

باسمن از شرکت های پیشرو در زمینه تولید فیوزهای خاص می باشد که به دلیل تحریمها در ایران دارای نماینده فروش و نماینده انحصاری نمی باشد.

 

 کوپر باسمن يکی از زيرمجموعه های صنايع کوپر(Cooper Industries)می باشد.با بيش از 90سال نوآوری هم اکنون شرکت دارای مجموعه کاملی از استانداردها در زمينه حفاظت مدارهای الکتريکی در بازارهای جهانی است.
کوپر باسمن توليدکننده طيف وسيعی از فيوزهای کلاس امريکايي و اروپايي برای صنایع حمل و نقل  ،برق و الکترونیک، فولاد ،سیمان ،نفت و گاز، تابلوهای برق و.... با کيفيت بسيار بالا می باشد. کوپر باسمن همچنین  خدمات فنی و مهندسی، آموزش و تست با تمرکز بر کاهش خرابی، ایمنی محل کار و تطابق کد ارائه می دهد.
محصولات
- فيوزهای ولتاژ ضعيف- فيوزهای الکترونيک
- فيوزهای ولتاژ متوسط
- فيوزهای قطع سريع
- فيوزهای استاندارد انگليسیBS Fuses
- فيوزهولدر و پايه فيوز
- ديسکانکتورها
- حفاظت تجهيزات مخابراتی
-برگيرها و ارستر
- محصولات کانکشن سيم
- ترمينال ها
-  ديسکانکتورسوئيچ
- تجهيزات جانبي
نماینده انحصاری باسمن در ایران
لیست قیمت باسمن
نماینده انحصاری باسمن

فیوز 170M6271 | فیوز کاردی aR | فیوز بوسمن
2000 آمپر

فیوز 170M6270 | فیوز کاردی aR | فیوز بوسمن
1800 آمپر

فیوز 170M6269 | فیوز کاردی aR | فیوز بوسمن
1600 آمپر

فیوز 170M6268 | فیوز کاردی aR | فیوز بوسمن
1500 آمپر

فیوز 170M6267 | فیوز کاردی aR | فیوز بوسمن
1400 آمپر

فیوز 170M6266 | فیوز کاردی aR | فیوز بوسمن
1250 آمپر

فیوز 170M6265 | فیوز کاردی aR | فیوز بوسمن
1100 آمپر

فیوز 170M6264 | فیوز کاردی aR | فیوز بوسمن
1000 آمپر

فیوز 170M6263 | فیوز کاردی aR | فیوز بوسمن
900 آمپر

فیوز 170M6262 | فیوز کاردی aR | فیوز بوسمن
800 آمپر

فیوز 170M6261 | فیوز کاردی aR | فیوز بوسمن
700 آمپر

فیوز 170M6260 | فیوز کاردی aR | فیوز بوسمن
630 آمپر

فیوز 170M6259 | فیوز کاردی aR | فیوز بوسمن
550 آمپر

فیوز 170M6258 | فیوز کاردی aR | فیوز بوسمن
500 آمپر

فیوز 170M5268 | فیوز کاردی باسمن | فیوز Bussmann
1250 آمپر

فیوز 170M5267 | فیوز کاردی باسمن | فیوز Bussmann
1100 آمپر

فیوز 170M5266 | فیوز کاردی باسمن | فیوز Bussmann
1000 آمپر

فیوز 170M5265 | فیوز کاردی باسمن | فیوز Bussmann
900 آمپر

فیوز 170M5264 | فیوز کاردی باسمن | فیوز Bussmann
800 آمپر

فیوز 170M5263 | فیوز کاردی باسمن | فیوز Bussmann
700 آمپر

فیوز 170M5262 | فیوز کاردی باسمن | فیوز Bussmann
630 آمپر

فیوز 170M5261 | فیوز کاردی باسمن | فیوز Bussmann
550 آمپر

فیوز 170M5260 | فیوز کاردی باسمن | فیوز Bussmann
500 آمپر

فیوز 170M5259 | فیوز کاردی باسمن | فیوز Bussmann
450 آمپر

فیوز 170M5258 | فیوز کاردی باسمن | فیوز Bussmann
400 آمپر

فیوز 170M4269 | فیوز کاردی aR | فیوز بوسمن
900 آمپر

فیوز 170M4268 | فیوز کاردی aR | فیوز بوسمن
800 آمپر

فیوز 170M4267 | فیوز کاردی aR | فیوز بوسمن
700 آمپر

فیوز 170M4266 | فیوز کاردی aR | فیوز بوسمن
630 آمپر

فیوز 170M4265 | فیوز کاردی aR | فیوز بوسمن
550 آمپر

فیوز 170M4264 | فیوز کاردی aR | فیوز بوسمن
500 آمپر

فیوز 170M4263 | فیوز کاردی aR | فیوز بوسمن
450 آمپر

فیوز 170M4262 | فیوز کاردی aR | فیوز بوسمن
400 آمپر

فیوز 170M4261 | فیوز کاردی aR | فیوز بوسمن
350 آمپر

فیوز 170M4260 | فیوز کاردی aR | فیوز بوسمن
315 آمپر

فیوز 170M4259 | فیوز کاردی aR | فیوز بوسمن
250 آمپر

فیوز 170M4258 | فیوز کاردی aR | فیوز بوسمن
200 آمپر

فیوز 170M3273 | فیوز کاردی aR | فیوز بوسمن
630 آمپر

فیوز 170M3272 | فیوز کاردی aR | فیوز بوسمن
550 آمپر

فیوز 170M3271 | فیوز کاردی aR | فیوز بوسمن
500 آمپر

فیوز 170M3270 | فیوز کاردی aR | فیوز بوسمن
450 آمپر

فیوز 170M3269 | فیوز کاردی aR | فیوز بوسمن
400 آمپر

فیوز 170M3268 | فیوز کاردی aR | فیوز بوسمن
350 آمپر

فیوز 170M3267 | فیوز کاردی aR | فیوز بوسمن
315 آمپر

فیوز 170M3266 | فیوز کاردی aR | فیوز بوسمن
250 آمپر

فیوز 170M3265 | فیوز کاردی aR | فیوز بوسمن
200 آمپر

فیوز 170M3264 | فیوز کاردی aR | فیوز بوسمن
160 آمپر

فیوز 170M3263 | فیوز کاردی aR | فیوز بوسمن
125 آمپر

فیوز 170M3262 | فیوز کاردی aR | فیوز بوسمن
100 آمپر

فیوز 170M3261 | فیوز کاردی aR | فیوز بوسمن
80 آمپر

فیوز 170M3260 | فیوز کاردی aR | فیوز بوسمن
63 آمپر

فیوز 170M3259 | فیوز کاردی aR | فیوز بوسمن
50 آمپر

فیوز 170M3258 | فیوز کاردی aR | فیوز بوسمن
40 آمپر

فیوز 170M6121 | فیوز کاردی aR | فیوز باسمن
2000 آمپر

فیوز 170M6120 | فیوز کاردی aR | فیوز باسمن
1800 آمپر

فیوز 170M6119 | فیوز کاردی aR | فیوز باسمن
1600 آمپر

فیوز 170M6118 | فیوز کاردی aR | فیوز باسمن
1500 آمپر

فیوز 170M6117 | فیوز کاردی aR | فیوز باسمن
1400 آمپر

فیوز 170M6116 | فیوز کاردی aR | فیوز باسمن
1250 آمپر

فیوز 170M6115 | فیوز کاردی aR | فیوز باسمن
1100 آمپر

فیوز 170M6114 | فیوز کاردی aR | فیوز باسمن
1000 آمپر

فیوز 170M6113 | فیوز کاردی aR | فیوز باسمن
900 آمپر

فیوز 170M6112 | فیوز کاردی aR | فیوز باسمن
800 آمپر

فیوز 170M6111 | فیوز کاردی aR | فیوز باسمن
700 آمپر

فیوز 170M6110 | فیوز کاردی aR | فیوز باسمن
630 آمپر

فیوز 170M6109 | فیوز کاردی aR | فیوز باسمن
550 آمپر

فیوز 170M6108 | فیوز کاردی aR | فیوز باسمن
500 آمپر

فیوز 170M5118 | فیوز کاردی باسمن | فیوز Bussmann
1250 آمپر

فیوز 170M5117 | فیوز کاردی باسمن | فیوز Bussmann
1100 آمپر

فیوز 170M5116 | فیوز کاردی باسمن | فیوز Bussmann
1000 آمپر

فیوز 170M5115 | فیوز کاردی باسمن | فیوز Bussmann
900 آمپر

فیوز 170M5114 | فیوز کاردی باسمن | فیوز Bussmann
800 آمپر

فیوز 170M5113 | فیوز کاردی باسمن | فیوز Bussmann
700 آمپر

فیوز 170M5112 | فیوز کاردی باسمن | فیوز Bussmann
630 آمپر

فیوز 170M5111 | فیوز کاردی باسمن | فیوز Bussmann
550 آمپر

فیوز 170M5110 | فیوز کاردی باسمن | فیوز Bussmann
500 آمپر

فیوز 170M5109 | فیوز کاردی باسمن | فیوز Bussmann
450 آمپر

فیوز 170M5108 | فیوز کاردی باسمن | فیوز Bussmann
400 آمپر

فیوز 170M4119 | فیوز کاردی باسمن
900 آمپر

فیوز 170M4118 | فیوز کاردی باسمن
800 آمپر

فیوز 170M4117 | فیوز کاردی باسمن
700 آمپر

فیوز 170M4116 | فیوز کاردی باسمن
630 آمپر

فیوز 170M4115 | فیوز کاردی باسمن
550 آمپر

فیوز 170M4114 | فیوز کاردی باسمن
500 آمپر

فیوز 170M4113 | فیوز کاردی باسمن
450 آمپر

فیوز 170M4112 | فیوز کاردی باسمن
400 آمپر

فیوز 170M4111 | فیوز کاردی باسمن
350 آمپر

فیوز 170M4110 | فیوز کاردی باسمن
315 آمپر

فیوز 170M4109 | فیوز کاردی باسمن
250 آمپر

فیوز 170M4108 | فیوز کاردی باسمن
200 آمپر

فیوز 170M3123 | فیوز کاردی باسمن
630 آمپر

فیوز 170M3122 | فیوز کاردی باسمن
550 آمپر

فیوز 170M3121 | فیوز کاردی باسمن
500 آمپر

فیوز 170M3120 | فیوز کاردی باسمن
450 آمپر

فیوز 170M3119 | فیوز کاردی باسمن
400 آمپر

فیوز 170M3118 | فیوز کاردی باسمن
350 آمپر

فیوز 170M3117 | فیوز کاردی باسمن
315 آمپر

فیوز 170M3116 | فیوز کاردی باسمن
250 آمپر

فیوز 170M3115 | فیوز کاردی باسمن
200 آمپر

فیوز 170M3114 | فیوز کاردی باسمن
160 آمپر

فیوز 170M3113 | فیوز کاردی باسمن | فیوز F U باسمن | فیوز فست باسمن
125 آمپر

فیوز 170M3112 | فیوز کاردی باسمن | فیوز F U باسمن | فیوز فست باسمن
100 آمپر

فیوز 170M3111 | فیوز کاردی باسمن | فیوز F U باسمن | فیوز فست باسمن
80 آمپر

فیوز 170M3110 | فیوز کاردی باسمن | فیوز F U باسمن | فیوز فست باسمن
63 آمپر

فیوز 170M3109 | فیوز کاردی باسمن | فیوز F U باسمن | فیوز فست باسمن
50 آمپر

فیوز 170M3108 | فیوز کاردی باسمن | فیوز F U باسمن | فیوز فست باسمن
40 آمپر

فیوز 170M8557D | فیوز کاردی aR | فیوز باسمن
1600 آمپر

فیوز 170M8556D | فیوز کاردی aR | فیوز باسمن
1500 آمپر

فیوز 170M8555D | فیوز کاردی aR | فیوز باسمن
1400 آمپر

فیوز 170M8554D | فیوز کاردی aR | فیوز باسمن
1250 آمپر

فیوز 170M6892D | فیوز کاردی aR | فیوز باسمن
1100 آمپر

فیوز 170M6814D | فیوز کاردی aR | فیوز باسمن
1000 آمپر

فیوز 170M6813D | فیوز کاردی aR | فیوز باسمن
900 آمپر

فیوز 170M6812D | فیوز کاردی aR | فیوز باسمن
800 آمپر

فیوز 170M6811D | فیوز کاردی aR | فیوز باسمن
700 آمپر

فیوز 170M6810D | فیوز کاردی aR | فیوز باسمن
630 آمپر

فیوز 170M6809D | فیوز کاردی aR | فیوز باسمن
550 آمپر

فیوز 170M6808D | فیوز کاردی aR | فیوز Bussmann
500 آمپر

فیوز 170M5817D | فیوز کاردی باسمن | فیوز 690 ولت
1100 آمپر

فیوز 170M5816D | فیوز کاردی باسمن | فیوز 690 ولت
1000 آمپر

فیوز 170M5820D | فیوز کاردی باسمن | فیوز 690 ولت
900 آمپر

فیوز 170M5814D | فیوز کاردی باسمن | فیوز 690 ولت
800 آمپر

فیوز 170M5813D | فیوز کاردی باسمن | فیوز 690 ولت
700 آمپر

فیوز 170M5812D | فیوز کاردی باسمن | فیوز 690 ولت
630 آمپر

فیوز 170M5811D | فیوز کاردی باسمن | فیوز 690 ولت
550 آمپر

فیوز 170M5810D | فیوز کاردی باسمن | فیوز 690 ولت
500 آمپر

فیوز 170M5809D | فیوز کاردی باسمن | فیوز 690 ولت
450 آمپر

فیوز 170M5808D | فیوز کاردی باسمن | فیوز 690 ولت
400 آمپر

فیوز 170M4867D | فیوز کاردی NH1 | فیوز Bussmann
700 آمپر

فیوز 170M4866D | فیوز کاردی NH1 | فیوز Bussmann
630 آمپر

فیوز 170M4865D | فیوز کاردی NH1 | فیوز Bussmann
550 آمپر

فیوز 170M4864D | فیوز کاردی NH1 | فیوز Bussmann
500 آمپر

فیوز 170M4863D | فیوز کاردی NH1 | فیوز Bussmann
450 آمپر

فیوز 170M3819D | فیوز کاردی NH1 | فیوز Bussmann
400 آمپر

فیوز 170M3818D | فیوز کاردی NH1 | فیوز Bussmann
350 آمپر

فیوز 170M3816D | فیوز کاردی NH1 | فیوز Bussmann
250 آمپر

فیوز 170M3815D | فیوز کاردی NH1 | فیوز Bussmann
200 آمپر

فیوز 170M3814D | فیوز کاردی NH1 | فیوز Bussmann
160 آمپر

فیوز 170M3813D | فیوز کاردی NH1 | فیوز Bussmann
125 آمپر

فیوز 170M3812D | فیوز کاردی NH1 | فیوز Bussmann
100 آمپر

فیوز 170M3811D | فیوز کاردی NH1 | فیوز Bussmann
80 آمپر

فیوز 170M3810D | فیوز کاردی NH1 | فیوز Bussmann
63 آمپر

فیوز 170M3809D | فیوز کاردی NH1 | فیوز Bussmann
50 آمپر

فیوز 170M3808D | فیوز کاردی NH1 | فیوز Bussmann
40 آمپر

فیوز 170M1572D | فیوز کاردی باسمن | فیوز Bussmann
315 آمپر

فیوز 170M1571D | فیوز کاردی باسمن | فیوز Bussmann
250 آمپر

فیوز 170M1570D | فیوز کاردی باسمن | فیوز Bussmann
200 آمپر

فیوز 170M1569D | فیوز کاردی باسمن | فیوز Bussmann
160 آمپر

فیوز 170M1568D | فیوز کاردی باسمن | فیوز Bussmann
125 آمپر

فیوز 170M1567D | فیوز کاردی باسمن | فیوز Bussmann
ی فیوز باسمن
لیت قیم
    •    

فیوز 170M1566D | فیوز کاردی باسمن | فیوز Bussmann
80 آمپر

فیوز 170M1565D | فیوز کاردی باسمن | فیوز Bussmann
63 آمپر

فیوز 170M1564D | فیوز کاردی باسمن | فیوز Bussmann
50 آمپر

فیوز 170M1563D | فیوز کاردی باسمن | فیوز Bussmann
40 آمپر

فیوز 170M1562D | فیوز کاردی باسمن | فیوز Bussmann
32 آمپر

فیوز 170M1561D | فیوز کاردی باسمن | فیوز Bussmann
25 آمپر

فیوز 170M1560D | فیوز کاردی باسمن | فیوز Bussmann
20 آمپر

فیوز 170M1559D | فیوز کاردی باسمن | فیوز Bussmann
16 آمپر

فیوز 170M1558D | فیوز کاردی باسمن | فیوز Bussmann
10 آمپر
    •    


ت فیوز باسمن


آخرین رویدادها

تبلیغات

  • فیوز تندکار فراز فرانسهAC/DC

  • نماینده فیوزهای لاوسون در ایران

  • فیوزهای DF اسپانیا

  • فیوز های فشار قوی باسمن/ فیوزهای فشار قوی EATON

  • فیوز ایتون / EATON FUSE

  • R1446NC12C R1446NC12G R1446NC12F R1446NC12E FAST TURN OFF تریستور فست WESTCODE

  • ماژول سمیکرون ،دیسکی سمیکرون، کابلی سمیکرون