نماینده TECHSEM | تریستور دیسکی | تریستور TECHSEM

نماینده TECHSEM | تریستور دیسکی | تریستور TECHSEM

نماینده TECHSEM | تریستور دیسکی | تریستور TECHSEM


تریستور Y70KKG | تریستور دیسکی TECHSEM Y70KKG | تریستور فست Y70KKG

تریستور دیسکی TECHSEM فست 2160A 2500V TECHSEM Y70KKG خرید تریستور فست,تریستور خاص,فست تریستور صنعتی,تریستور فست دیسکی ,تریستور فست
اطلاعات بیشتر
تریستور Y76KKG | تریستور دیسکی TECHSEM Y76KKG | تریستور فست Y76KKG
تریستور Y76KKG | تریستور دیسکی TECHSEM Y76KKG | تریستور فست Y76KKG

تریستور دیسکی TECHSEM فست 2700A 280V TECHSEM Y76KKG خرید تریستور فست,تریستور خاص,فست تریستور صنعتی,تریستور فست دیسکی ,تریستور فست
اطلاعات بیشتر
تریستور Y89KKG | تریستور دیسکی TECHSEM Y89KKG | تریستور فست Y89KKG
تریستور Y89KKG | تریستور دیسکی TECHSEM Y89KKG | تریستور فست Y89KKG

تریستور دیسکی TECHSEM فست 3800A 2500V TECHSEM Y89KKG خرید تریستور فست,تریستور خاص,فست تریستور صنعتی,تریستور فست دیسکی ,تریستور فست
اطلاعات بیشتر
تریستور Y1000KKG | تریستور دیسکی TECHSEM Y1000KKG | تریستور فست Y1000KKG
تریستور Y1000KKG | تریستور دیسکی TECHSEM Y1000KKG | تریستور فست Y1000KKG

تریستور دیسکی TECHSEM فست 4800A 2500V TECHSEM Y100KKG خرید تریستور فست,تریستور خاص,فست تریستور صنعتی,تریستور فست دیسکی ,تریستور فست
اطلاعات بیشتر
تریستور دیسكی تکسم Y89KKE | تریستور دیسکی TECHSEM Y89KKE
تریستور دیسكی تکسم Y89KKE | تریستور دیسکی TECHSEM Y89KKE

تریستور دیسکی TECHSEM فست 4470A 1800V TECHSEM Y89KKE
اطلاعات بیشتر
تریستور دیسكی تکسم Y76KKE | تریستور دیسکی TECHSEM Y76KKE
تریستور دیسكی تکسم Y76KKE | تریستور دیسکی TECHSEM Y76KKE

تریستور دیسکی TECHSEM فست 2807A 1800V TECHSEM Y76KKE
اطلاعات بیشتر
تریستور دیسكی تکسم Y70KKE | تریستور دیسکی TECHSEM Y70KKE
تریستور دیسكی تکسم Y70KKE | تریستور دیسکی TECHSEM Y70KKE

تریستور دیسکی TECHSEM فست 2240A 1800V TECHSEM Y70KKE
اطلاعات بیشتر
تریستور دیسكی تکسم Y60KKE | تریستور دیسکی TECHSEM Y60KKE
تریستور دیسكی تکسم Y60KKE | تریستور دیسکی TECHSEM Y60KKE

تریستور دیسکی TECHSEM فست 1423A 1800V TECHSEM Y60KKE
اطلاعات بیشتر
تریستور دیسكی تکسم Y50KKE | تریستور دیسکی TECHSEM Y50KKE
تریستور دیسكی تکسم Y50KKE | تریستور دیسکی TECHSEM Y50KKE

تریستور دیسکی TECHSEM فست 1164A 1800V TECHSEM Y50KKE
اطلاعات بیشتر
تریستور دیسكی تکسم Y40KKE | تریستور دیسکی TECHSEM Y40KKE
تریستور دیسكی تکسم Y40KKE | تریستور دیسکی TECHSEM Y40KKE

تریستور دیسکی TECHSEM فست 1080A 1800V TECHSEM Y40KKE
اطلاعات بیشتر

 

 

تریستور Y70KKG | تریستور دیسکی TECHSEM Y70KKG | تریستور فست Y70KKG

تریستور دیسکی TECHSEM فست 2160A 2500V TECHSEM Y70KKG خرید تریستور فست,تریستور خاص,فست تریستور صنعتی,تریستور فست دیسکی ,تریستور فست

اطلاعات بیشتر
تریستور Y76KKG | تریستور دیسکی TECHSEM Y76KKG | تریستور فست Y76KKG

تریستور Y76KKG | تریستور دیسکی TECHSEM Y76KKG | تریستور فست Y76KKG

تریستور دیسکی TECHSEM فست 2700A 280V TECHSEM Y76KKG خرید تریستور فست,تریستور خاص,فست تریستور صنعتی,تریستور فست دیسکی ,تریستور فست

اطلاعات بیشتر
تریستور Y89KKG | تریستور دیسکی TECHSEM Y89KKG | تریستور فست Y89KKG

تریستور Y89KKG | تریستور دیسکی TECHSEM Y89KKG | تریستور فست Y89KKG

تریستور دیسکی TECHSEM فست 3800A 2500V TECHSEM Y89KKG خرید تریستور فست,تریستور خاص,فست تریستور صنعتی,تریستور فست دیسکی ,تریستور فست

اطلاعات بیشتر
تریستور Y1000KKG | تریستور دیسکی TECHSEM Y1000KKG | تریستور فست Y1000KKG

تریستور Y1000KKG | تریستور دیسکی TECHSEM Y1000KKG | تریستور فست Y1000KKG

تریستور دیسکی TECHSEM فست 4800A 2500V TECHSEM Y100KKG خرید تریستور فست,تریستور خاص,فست تریستور صنعتی,تریستور فست دیسکی ,تریستور فست

اطلاعات بیشتر
تریستور دیسكی تکسم Y89KKE | تریستور دیسکی TECHSEM Y89KKE

تریستور دیسكی تکسم Y89KKE | تریستور دیسکی TECHSEM Y89KKE

تریستور دیسکی TECHSEM فست 4470A 1800V TECHSEM Y89KKE

اطلاعات بیشتر
تریستور دیسكی تکسم Y76KKE | تریستور دیسکی TECHSEM Y76KKE

تریستور دیسكی تکسم Y76KKE | تریستور دیسکی TECHSEM Y76KKE

تریستور دیسکی TECHSEM فست 2807A 1800V TECHSEM Y76KKE

اطلاعات بیشتر
تریستور دیسكی تکسم Y70KKE | تریستور دیسکی TECHSEM Y70KKE

تریستور دیسكی تکسم Y70KKE | تریستور دیسکی TECHSEM Y70KKE

تریستور دیسکی TECHSEM فست 2240A 1800V TECHSEM Y70KKE

اطلاعات بیشتر
تریستور دیسكی تکسم Y60KKE | تریستور دیسکی TECHSEM Y60KKE

تریستور دیسكی تکسم Y60KKE | تریستور دیسکی TECHSEM Y60KKE

تریستور دیسکی TECHSEM فست 1423A 1800V TECHSEM Y60KKE

اطلاعات بیشتر
تریستور دیسكی تکسم Y50KKE | تریستور دیسکی TECHSEM Y50KKE

تریستور دیسكی تکسم Y50KKE | تریستور دیسکی TECHSEM Y50KKE

تریستور دیسکی TECHSEM فست 1164A 1800V TECHSEM Y50KKE

اطلاعات بیشتر
تریستور دیسكی تکسم Y40KKE | تریستور دیسکی TECHSEM Y40KKE

تریستور دیسكی تکسم Y40KKE | تریستور دیسکی TECHSEM Y40KKE

تریستور دیسکی TECHSEM فست 1080A 1800V TECHSEM Y40KKE

اطلاعات بیشتر

آخرین رویدادها

تبلیغات

  • فیوز تندکار فراز فرانسهAC/DC

  • نماینده فیوزهای لاوسون در ایران

  • فیوزهای DF اسپانیا

  • فیوز های فشار قوی باسمن/ فیوزهای فشار قوی EATON

  • فیوز ایتون / EATON FUSE

  • R1446NC12C R1446NC12G R1446NC12F R1446NC12E FAST TURN OFF تریستور فست WESTCODE

  • ماژول سمیکرون ،دیسکی سمیکرون، کابلی سمیکرون