فیوز استوانه ای | فیوز ستونی | فیوز سیلدری | فیوز سیبا | فیوز SIBA

فیوز استوانه ای | فیوز ستونی | فیوز سیلدری | فیوز سیبا | فیوز SIBA

فیوز استوانه ای | فیوز ستونی | فیوز سیلدری | فیوز سیبا | فیوز SIBA

فیوز استوانه ای | فیوز ستونی | فیوز سیلدری | فیوز سیبا | فیوز SIBA

 

 

5014206.125 فیوز | فیوز 22x58 فست | فیوز Striker سیبا | فیوز استوانه ای SIBA | فیوز gR

125 آمپر

5014206.100 فیوز | فیوز 22x58 فست | فیوز Striker سیبا | فیوز استوانه ای SIBA | فیوز gR

100 آمپر

5014206.80 فیوز | فیوز 22x58 فست | فیوز Striker سیبا | فیوز استوانه ای SIBA | فیوز gR

80 آمپر

5014206.63 فیوز | فیوز 22x58 فست | فیوز Striker سیبا | فیوز استوانه ای SIBA | فیوز gR

63 آمپر

5014206.50 فیوز | فیوز 22x58 فست | فیوز Striker سیبا | فیوز استوانه ای SIBA | فیوز gR

50 آمپر

5014206.40 فیوز | فیوز 22x58 فست | فیوز Striker سیبا | فیوز استوانه ای SIBA | فیوز gR

40 آمپر

5014206.32 فیوز | فیوز 22x58 فست | فیوز Striker سیبا | فیوز استوانه ای SIBA | فیوز gR

32 آمپر

5014206.25 فیوز | فیوز 22x58 فست | فیوز Striker سیبا | فیوز استوانه ای SIBA | فیوز gR

25 آمپر

5014206.20 فیوز | فیوز 22x58 فست | فیوز Striker سیبا | فیوز استوانه ای SIBA | فیوز gR

20 آمپر

5014206.16 فیوز | فیوز 22x58 فست | فیوز Striker سیبا | فیوز استوانه ای SIBA | فیوز gR

16 آمپر

5014206.12 فیوز | فیوز 22x58 فست | فیوز Striker سیبا | فیوز استوانه ای SIBA | فیوز gR

12 آمپر

5014206.10 فیوز | فیوز 22x58 فست | فیوز Striker سیبا | فیوز استوانه ای SIBA | فیوز gR

10 آمپر

5014206.8 فیوز | فیوز 22x58 فست | فیوز Striker سیبا | فیوز استوانه ای SIBA | فیوز gR

8 آمپر

5014206.6 فیوز | فیوز 22x58 فست | فیوز Striker سیبا | فیوز استوانه ای SIBA | فیوز gR

6 آمپر

5014006.125 فیوز | فیوز 22x58 فست | فیوز سیبا | فیوز استوانه ای SIBA | فیوز gR

125 آمپر

5014006.100 فیوز | فیوز 22x58 فست | فیوز سیبا | فیوز استوانه ای SIBA | فیوز gR

100 آمپر

5014006.80 فیوز | فیوز 22x58 فست | فیوز سیبا | فیوز استوانه ای SIBA | فیوز gR

80 آمپر

5014006.63 فیوز | فیوز 22x58 فست | فیوز سیبا | فیوز استوانه ای SIBA | فیوز gR

63 آمپر

5014006.50 فیوز | فیوز 22x58 فست | فیوز سیبا | فیوز استوانه ای SIBA | فیوز gR

50 آمپر

5014006.40 فیوز | فیوز 22x58 فست | فیوز سیبا | فیوز استوانه ای SIBA | فیوز gR

40 آمپر

5014006.32 فیوز | فیوز 22x58 فست | فیوز سیبا | فیوز استوانه ای SIBA | فیوز gR

32 آمپر

5014006.25 فیوز | فیوز 22x58 فست | فیوز سیبا | فیوز استوانه ای SIBA | فیوز gR

25 آمپر

5014006.20 فیوز | فیوز 22x58 فست | فیوز سیبا | فیوز استوانه ای SIBA | فیوز gR

20 آمپر

5014006.16 فیوز | فیوز 22x58 فست | فیوز سیبا | فیوز استوانه ای SIBA | فیوز gR

16 آمپر

5014006.12 فیوز | فیوز 22x58 فست | فیوز سیبا | فیوز استوانه ای SIBA | فیوز gR

12 آمپر

5014006.10 فیوز | فیوز 22x58 فست | فیوز سیبا | فیوز استوانه ای SIBA | فیوز gR

10 آمپر

5014006.8 فیوز | فیوز 22x58 فست | فیوز سیبا | فیوز استوانه ای SIBA | فیوز gR

8 آمپر

5014006.6 فیوز | فیوز 22x58 فست | فیوز سیبا | فیوز استوانه ای SIBA | فیوز gR

6 آمپر

5012606.50 فیوز | فیوز 14x51 فست | فیوز تریپدار سیبا | فیوز استوانه ای SIBA | فیوز gR

50 آمپر

5012606.40 فیوز | فیوز 14x51 فست | فیوز تریپدار سیبا | فیوز استوانه ای SIBA | فیوز gR

40 آمپر

5012606.32 فیوز | فیوز 14x51 فست | فیوز تریپدار سیبا | فیوز استوانه ای SIBA | فیوز gR

32 آمپر

5012606.25 فیوز | فیوز 14x51 فست | فیوز تریپدار سیبا | فیوز استوانه ای SIBA | فیوز gR

25 آمپر

5012606.20 فیوز | فیوز 14x51 فست | فیوز تریپدار سیبا | فیوز استوانه ای SIBA | فیوز gR

20 آمپر

5012606.16 فیوز | فیوز 14x51 فست | فیوز تریپدار سیبا | فیوز استوانه ای SIBA | فیوز gR

16 آمپر

5012606.12 فیوز | فیوز 14x51 فست | فیوز تریپدار سیبا | فیوز استوانه ای SIBA | فیوز gR

12 آمپر

5012606.10 فیوز | فیوز 14x51 فست | فیوز تریپدار سیبا | فیوز استوانه ای SIBA | فیوز gR

10 آمپر

5012606.8 فیوز | فیوز 14x51 فست | فیوز تریپدار سیبا | فیوز استوانه ای SIBA | فیوز gR

8 آمپر

5012606.6 فیوز | فیوز 14x51 فست | فیوز تریپدار سیبا | فیوز استوانه ای SIBA | فیوز gR

6 آمپر

5012606.4 فیوز | فیوز 14x51 فست | فیوز تریپدار سیبا | فیوز استوانه ای SIBA | فیوز gR

4 آمپر

5012606.3 فیوز | فیوز 14x51 فست | فیوز تریپدار سیبا | فیوز استوانه ای SIBA | فیوز gR

3 آمپر

5012606.2 فیوز | فیوز 14x51 فست | فیوز تریپدار سیبا | فیوز استوانه ای SIBA | فیوز gR

2 آمپر

5012606.1 فیوز | فیوز 14x51 فست | فیوز تریپدار سیبا | فیوز استوانه ای SIBA | فیوز gR

1 آمپر

5012406.50 فیوز | فیوز 14x51 فست | فیوز سیبا | فیوز استوانه ای SIBA | فیوز gR

50 آمپر

5012406.40 فیوز | فیوز 14x51 فست | فیوز سیبا | فیوز استوانه ای SIBA | فیوز gR

40 آمپر

5012406.32 فیوز | فیوز 14x51 فست | فیوز سیبا | فیوز استوانه ای SIBA | فیوز gR

32 آمپر

5012406.25 فیوز | فیوز 14x51 فست | فیوز سیبا | فیوز استوانه ای SIBA | فیوز gR

25 آمپر

5012406.20 فیوز | فیوز 14x51 فست | فیوز سیبا | فیوز استوانه ای SIBA | فیوز gR

20 آمپر

5012406.16 فیوز | فیوز 14x51 فست | فیوز سیبا | فیوز استوانه ای SIBA | فیوز gR

16 آمپر

5012406.12 فیوز | فیوز 14x51 فست | فیوز سیبا | فیوز استوانه ای SIBA | فیوز gR

12 آمپر

5012406.10 فیوز | فیوز 14x51 فست | فیوز سیبا | فیوز استوانه ای SIBA | فیوز gR

10 آمپر

5012406.8 فیوز | فیوز 14x51 فست | فیوز سیبا | فیوز استوانه ای SIBA | فیوز gR

8 آمپر

5012406.6 فیوز | فیوز 14x51 فست | فیوز سیبا | فیوز استوانه ای SIBA | فیوز gR

6 آمپر

5012406.4 فیوز | فیوز 14x51 فست | فیوز سیبا | فیوز استوانه ای SIBA | فیوز gR

4 آمپر

5012406.3 فیوز | فیوز 14x51 فست | فیوز سیبا | فیوز استوانه ای SIBA | فیوز gR

3 آمپر

5012406.2 فیوز | فیوز 14x51 فست | فیوز سیبا | فیوز استوانه ای SIBA | فیوز gR

2 آمپر

5012406.1 فیوز | فیوز 14x51 فست | فیوز سیبا | فیوز استوانه ای SIBA | فیوز gR

1 آمپر

5017906.30 فیوز | فیوز 10x38 فست | فیوز سیبا | فیوز استوانه ای SIBA | فیوز Ultra rapid

30آمپر

5017906.25 فیوز | فیوز 10x38 فست | فیوز سیبا | فیوز استوانه ای SIBA | فیوز Ultra rapid

25آمپر

5017906.20 فیوز | فیوز 10x38 فست | فیوز سیبا | فیوز استوانه ای SIBA | فیوز Ultra rapid

20آمپر

5017906.16 فیوز | فیوز 10x38 فست | فیوز سیبا | فیوز استوانه ای SIBA | فیوز Ultra rapid

16آمپر

5017906.12 فیوز | فیوز 10x38 فست | فیوز سیبا | فیوز استوانه ای SIBA | فیوز Ultra rapid

12آمپر

5017906.10 فیوز | فیوز 10x38 فست | فیوز سیبا | فیوز استوانه ای SIBA | فیوز Ultra rapid

10آمپر

5017906.8 فیوز | فیوز 10x38 فست | فیوز سیبا | فیوز استوانه ای SIBA | فیوز Ultra rapid

8 آمپر

5017906.6 فیوز | فیوز 10x38 فست | فیوز سیبا | فیوز استوانه ای SIBA | فیوز Ultra rapid

6 آمپر

5017906.4 فیوز | فیوز 10x38 فست | فیوز سیبا | فیوز استوانه ای SIBA | فیوز Ultra rapid

4 آمپر

5017906.3 فیوز | فیوز 10x38 فست | فیوز سیبا | فیوز استوانه ای SIBA | فیوز Ultra rapid

3 آمپر

5017906.2 فیوز | فیوز 10x38 فست | فیوز سیبا | فیوز استوانه ای SIBA | فیوز Ultra rapid

2 آمپر

5017906.1 فیوز | فیوز 10x38 فست | فیوز سیبا | فیوز استوانه ای فست | فیوز Ultra rapid

1 آمپر

فیوز FWP-100A22Fai | فیوز 22x58 فست | فیوز باسمن | فیوز استوانه ای فست | Striker دار

100 آمپر

فیوز FWP-80A22Fai | فیوز 22x58 فست | فیوز باسمن | فیوز استوانه ای فست | Striker دار

80 آمپر

فیوز FWP-63A22Fai | فیوز 22x58 فست | فیوز باسمن | فیوز استوانه ای فست | Striker دار

63 آمپر

فیوز FWP-50A22Fai | فیوز 22x58 فست | فیوز باسمن | فیوز استوانه ای فست | Striker دار

50 آمپر

فیوز FWP-40A22Fai | فیوز 22x58 فست | فیوز باسمن | فیوز استوانه ای فست | Striker دار

40 آمپر

فیوز FWP-32A22Fai | فیوز 22x58 فست | فیوز باسمن | فیوز استوانه ای فست | Striker دار

32 آمپر

فیوز FWP-25A22Fai | فیوز 22x58 فست | فیوز باسمن | فیوز استوانه ای فست | Striker دار

25 آمپر

فیوز FWP-20A22Fai | فیوز 22x58 فست | فیوز باسمن | فیوز استوانه ای فست | Striker دار

20 آمپر

فیوز FWP-100A22Fa | فیوز 22x58 فست | فیوز باسمن | فیوز استوانه ای فست

100 آمپر

فیوز FWP-80A22Fa | فیوز 22x58 فست | فیوز باسمن | فیوز استوانه ای فست

80 آمپر

فیوز FWP-63A22Fa | فیوز 22x58 فست | فیوز باسمن | فیوز استوانه ای فست

63 آمپر

فیوز FWP-50A22Fa | فیوز 22x58 فست | فیوز باسمن | فیوز استوانه ای فست

50 آمپر

فیوز FWP-40A22Fa | فیوز 22x58 فست | فیوز باسمن | فیوز استوانه ای فست

40 آمپر

فیوز FWP-32A22Fa | فیوز 22x58 فست | فیوز باسمن | فیوز استوانه ای فست

32 آمپر

فیوز FWP-25A22Fa | فیوز 22x58 فست | فیوز باسمن | فیوز استوانه ای فست

25 آمپر

فیوز FWP-20A22Fa | فیوز 22x58 فست | فیوز باسمن | فیوز استوانه ای فست

20 آمپر

فیوز FWP-50A14Fai | فیوز 14x51 فست | فیوز باسمن | فیوز استوانه ای فست | فیوز تریپ دار

50 آمپر

فیوز FWP-40A14Fai | فیوز 14x51 فست | فیوز باسمن | فیوز استوانه ای فست | فیوز تریپ دار

40 آمپر

فیوز FWP-32A14Fai | فیوز 14x51 فست | فیوز باسمن | فیوز استوانه ای فست | فیوز تریپ دار

32 آمپر

فیوز FWP-30A14Fai | فیوز 14x51 فست | فیوز باسمن | فیوز استوانه ای فست | فیوز تریپ دار

30 آمپر

فیوز FWP-25A14Fai | فیوز 14x51 فست | فیوز باسمن | فیوز استوانه ای فست | فیوز تریپ دار

25 آمپر

فیوز FWP-20A14Fai | فیوز 14x51 فست | فیوز باسمن | فیوز استوانه ای فست | فیوز تریپ دار

20 آمپر

فیوز FWP-15A14Fai | فیوز 14x51 فست | فیوز باسمن | فیوز استوانه ای فست | فیوز تریپ دار

15 آمپر

فیوز FWP-10A14Fai | فیوز 14x51 فست | فیوز باسمن | فیوز استوانه ای فست | فیوز تریپ دار

10 آمپر

فیوز FWP-50A14Fa | فیوز 14x51 فست | فیوز باسمن | فیوز استوانه ای فست

50 آمپر

فیوز FWP-40A14Fa | فیوز 14x51 فست | فیوز باسمن | فیوز استوانه ای فست

40 آمپر

فیوز FWP-32A14Fa | فیوز 14x51 فست | فیوز باسمن | فیوز استوانه ای فست

32 آمپر

فیوز FWP-30A14Fa | فیوز 14x51 فست | فیوز باسمن | فیوز استوانه ای فست

30 آمپر

فیوز FWP-25A14Fa | فیوز 14x51 فست | فیوز باسمن | فیوز استوانه ای فست

25 آمپر

فیوز FWP-20A14Fa | فیوز 14x51 فست | فیوز باسمن | فیوز استوانه ای فست

20 آمپر

فیوز FWP-15A14Fa | فیوز 14x51 فست | فیوز باسمن | فیوز استوانه ای فست

15 آمپر

فیوز FWP-10A14Fa | فیوز 14x51 فست | فیوز باسمن | فیوز استوانه ای فست

10 آمپر

فیوز FWP-5A14Fa | فیوز 14x51 فست | فیوز باسمن | فیوز استوانه ای فست

5 آمپر

فیوز FWP-4A14Fa | فیوز 14x51 فست | فیوز باسمن | فیوز استوانه ای فست

4 آمپر

فیوز FWP-3A14Fa | فیوز 14x51 فست | فیوز باسمن | فیوز استوانه ای فست

3 آمپر

فیوز FWP-2,5A14Fa | فیوز 14x51 فست | فیوز باسمن | فیوز استوانه ای فست

2,5 آمپر

فیوز FWP-2A14Fa | فیوز 14x51 فست | فیوز باسمن | فیوز استوانه ای فست

2 آمپر

فیوز FWP-1A14Fa | فیوز 14x51 فست | فیوز باسمن | فیوز استوانه ای فست

1 آمپر

فیوز FWC-32A10F | فیوز باسمن

32 آمپر

فیوز FWC-30A10F | فیوز باسمن

30 آمپر

فیوز FWC-25A10F | فیوز باسمن

25 آمپر

فیوز FWC-20A10F | فیوز باسمن

20 آمپر

فیوز FWC-16A10F | فیوز باسمن

16 آمپر

فیوز FWC-12A10F | فیوز باسمن

12 آمپر

فیوز FWC-10A10F | فیوز باسمن

10 آمپر

فیوز FWC-8A10F| فیوز باسمن

8 آمپر

فیوز FWC-6A10F | فیوز باسمن

آخرین رویدادها

تبلیغات

  • فیوز تندکار فراز فرانسهAC/DC

  • نماینده فیوزهای لاوسون در ایران

  • فیوزهای DF اسپانیا

  • فیوز های فشار قوی باسمن/ فیوزهای فشار قوی EATON

  • فیوز ایتون / EATON FUSE

  • R1446NC12C R1446NC12G R1446NC12F R1446NC12E FAST TURN OFF تریستور فست WESTCODE

  • ماژول سمیکرون ،دیسکی سمیکرون، کابلی سمیکرون